Categorieën
Beginzinnen

Al Gore. De aanval op de redelijkheid

Maak kennis met De aanval op de redelijkheid van Al Gore door de beginzinnen van de negen hoofdstukken. Oorspronkelijke titel: The assault on reason (Meulenhoff 2007, 320 p).

Recensie voor de Nederlandse Openbare Bibliotheken
Al Gore is voormalig vice-president die in 2000 op het nippertje de verkiezingen verloor van Bush. ‘Bush is niet van gisteren, maar hij heeft het contact met de werkelijkheid verloren; het publieke debat is om zeep geholpen; burgers worden onjuist geïnformeerd; de politiek is te veel verstrengeld met de macht van geld en media.’ Dit zijn slechts enkele van zijn beschuldigingen aan het adres van de huidige regering Bush. Vervolgens komen in dit boek aan bod de kwalijke gevolgen voor de Amerikaanse maatschappij. De oplossing zit niet zozeer in het verbeteren van het onderwijs, maar in het vergroten van de betrokkenheid van de burger. Betere informatie en betere communicatie tussen overheid en burger. () Een goed gedocumenteerd boek vanuit een persoonlijke invalshoek. Sluit aan bij de film van Al Gore over de klimaatverandering die ook in Nederland in brede kring bekend werd.

Ons klimaatbeleid en onze buitensporige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, vooral ingevoerde olie, illustreren wat een groot land kan overkomen wanneer de rede wordt verdrongen door de invloed van geld en macht.

Inleiding
Kort voor ons land Irak binnenviel, nam het langstzittende Senaatslid, Robert Byrd uit West-Virginia, het woord en zei: ‘In de Senaat weerklinkt een grote stilte – een veelzeggende, akelige stilte. Er is geen debat, geen discussie, er wordt geen poging gedaan om het land te informeren over de voor- en nadelen van deze oorlog. Er gebeurt niets. De Senaat van de Verenigde Staten blijft zwijgen en doet niets.’ (eigenlijk vier zinnen)
EEN – De politiek van de angst 
De angst is de machtigste vijand van de rede.
TWEE – Verblinde gelovigen
De verhouding tussen geloof, rede en angst lijkt soms op een spelletje schaar-papier-steen. Angst verdringt de rede, de rede stelt het geloof op de proef, het geloof overwint de angst. (twee)
DRIE – De politiek van het geld
The Wealth of nations van Adam Smith en de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring verschenen in hetzelfde jaar, 1776.
VIER – Gemakkelijke onwaarheden
De laatste twee eeuwen is de superioriteit aangetoond van de vrije-markteconomie boven gecentraliseerde economieën, en de superioriteit van de democratie boven regeringsvormen die een machtsconcentratie in de handen van enkele bevoordelen.
VIJF – De aanslag op het individu
Net zoals de scheidslijn tussen het economische domein en het politieke domein in de loop der jaren nu eens zus, dan weer zo is verschoven, werd ook de scheidslijn tussen individu en natie anders getrokken in verschillende samenlevingen en perioden in de geschiedenis.
ZES – Nationale onveiligheid
De derde wet van Newton luidt: ‘Elke kracht roept een even grote, tegengestelde kracht op.’
ZEVEN – De CO2-crisis
Ons klimaatbeleid en onze buitensporige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, vooral ingevoerde olie, illustreren wat een groot land kan overkomen wanneer de rede wordt verdrongen door de invloed van geld en macht.
ACHT – Democratie in de weegschaal
Het evenwicht tussen de drie machten enerzijds en hun relatie met de rede anderzijds is de Da Vinci code van de Amerikaanse democratie.
NEGEN – De betrokken burger
Toen Abraham Lincoln als jonge advocaat op zijn achtentwintigste zijn eerste belangrijke toespraak hield, waarschuwde hij ervoor dat de overheid, als ze aanhoudend slecht functioneerde en niet reageerde, het Amerikaanse volk van zich kon vervreemden en dat ‘het sterkste bolwerk van iedere regering, en in het bijzonder  van een regering als de onze, zeer zeker kan worden afgebroken en verwoest.’
CONCLUSIE – De wedergeboorte van de democratie
Bijna drieduizend jaar geleden waarschuwde Salomo er al voor dat waar een visie ontbreekt, het volk ten onder gaat.

Homepage Beginzinnen
(woensdag 2 april 2008)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “Al Gore. De aanval op de redelijkheid”

Geef een reactie

%d