Categorieën
Citaten Maatschappij Politiek

Oss

De lokale democratie functioneert denk ik redelijk maar er mag nog wel meer met meningen van burgers rekening worden gehouden, zoals bijv. wat betreft de zorg, het centrum etc.

In november 2016 konden leden en niet leden van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) in het kader van Nederland Leest een stembiljet over het functioneren van de lokale democratie invullen.

Dit stembiljet is in november door ruim dertienhonderd mensen ingevuld, waarvan er 399 in de gemeente Oss wonen.

Het stembiljet bevatte vijf gesloten én twee open vragen. 

Hieronder wordt ingezoomd op de cijfers van Oss. Ook worden alle gemaakte opmerkingen voor u op een rij gezet. Zonder commentaar.

Deelnemers
Het stembiljet is door 1.319 mensen ingevuld. Daarvan kwamen er 399 uit de gemeente Oss. Dat is ruim dertig procent (30,3%).

Verdeling man-vrouw: 85-313. Procentueel: 21-79%.
Voor de hele NOBB is de verdeling man-vrouw: 294-1.019 (22-78%)

Het gros van de deelnemers is ouder dan 46 jaar: 333 van de 399 (d.i. 84%).

Tevredenheid over ‘de democratie’
Ruim een kwart van de Ossenaren vindt dat ‘de democratie’ goed functioneert (96 = 24%), Ruim zestig procent is tevreden (262 = 66%). Een op de tien deelnemers is ontevreden (40 = 10%). Voor de hele NOBB was de uitslag als volgt: goed (294 = 22%), voldoende (853 = 65%) en onvoldoende (166 = 13%).

Twee open vragen
Op het stembiljet konden deelnemers op twee plekken een opmerking maken. Dat is door een op de twee ‘stemmers’ gedaan.

Bij de eerste vraag konden deelnemers opmerkingen kwijt over het functioneren van de lokale democratie. De meeste opmerkingen gingen daar ook over; incidenteel werden er ook andere zaken aangesneden.

Bij de tweede (open) vraag konden deelnemers aangeven welk thema lokaal meer aandacht zou moeten krijgen. Die opmerkingen zijn voor het gemak ondergebracht bij een zestiental (grote) thema’s. Sommige thema’s liggen (deels) in elkaars verlengde.

Opmerkingen over de democratie
Alle bevolkingsgroepen aandacht krijgen
Alle partijen zijn zichtbaar en hun standpunten zijn goed te achterhalen
Andere partijen in de raad dan degene met de meeste stemmen
B&W dicht bij de burger. Communicatie oké
Bandieten, eigen portemonnee
Ben als ambtenaar goed ingevoerd, dus ik weet dat er over het algemeen op democratische wijze wordt besloten.
Ben over het algemeen tevreden
Ben tevreden over de gang van zaken in Oss
Ben zelf politiek actief
Burgers worden nauwelijks gehoord
D.m.v. de Dorpsraad, de invloed bv. de busverbinding
D.m.v. inspraakavonden o.a.
De burger wordt alleen betrokken bij “de stoeptegel” en “de hondenpoep”
Dé democratie bestaat niet

De dorpsraad wordt goed naar geluisterd
De ene keer wat beter dan de andere
De gemeente komt steeds verder af te staan van burgers
De kontakten tussen Gemeente en Burgers zijn verbeterd
De lokale democratie functioneert denk ik redelijk maar er mag nog wel meer met meningen van burgers rekening worden gehouden, zoals bijv. wat betreft de zorg, het centrum etc.
De meeste zaken gaan naar wens
Democratie is de minst slechte regeringsvorm (Churchill)
Denk dat ik waar nodig mijn zegje kan doen
Door bijeenkomsten te organiseren waar je je mening kan toelichten
Dorpen hangen toch nog onderaan
Dorpsraad is belangrijk
Dorpsraad, voorlichtingsavonden
Duaal stelsel, beklemmend college
Eenzijdig
Er blijven mensen ontevreden
Er moet serieuzer geluisterd worden naar de milieklachten
Er wordt m.i. veel aandacht aan besteed.
Er wordt over van alles gediscussieerd
Er wordt rekening gehouden met bevolking

Er zijn al goede initiatieven voor de wijken maar er zou meer info moeten komen
Er zijn altijd verbeterpunten
Er zijn teveel dossiers die zeer uitgebreid zijn. Daardoor is er onvoldoende kans op diepgang.
Flinke afstand tot de burger
Gaat goed
Geen klachten
Geen klachten dus,…
Gemeentehuis moeilijk bereikbaar, politiek nog minder en daar gaat het om in de democratie
Gemeenteraad goed toegankelijk en bereikbaar
Grote stad met dorpse mentaliteit
Het funktioneert maar de burger moet om meer input gevraagd worden
Het gaat goed, maar soms te algemeen.
Het is niet mogelijk dat alles oké is
Het is niet optimaal m.b.t. iedereen in de maatschappij
Het kan altijd beter
Hou me er alleen mee bezig als het betrekking heeft op mijzelf
Ideeën bevolking heeft invloed
Ik heb geen klachten
Ik heb inspraak
Ik hoor/zie weinig
Ik weet er weinig van dus denk als er veel slecht of goed ging ik het wel zou weten
Informatie en deelname door en voor burger is goed
Inwoners zouden nog meer betrokken kunnen worden bij voorbereiding besluitvorming
Je kunt best wel iets inbrengen

Je kunt over diverse zaken meepraten
Kan altijd beter
Kan beter
Kan hier eigenlijk geen voorbeeld van geven; weet het niet.
Kansen om mee te beslissen zijn er
Krijg er weinig van mee
Leve de VDG
Luistert de gemeente wel echt? inspraak
Maar kan/moet beter; vriendjespolitiek is ook in Oss niet vreemd
Makkelijk toegankelijk
Matige kwaliteit college
Meer controle zou fijn zijn
Meer inspraak van de kleine dorpen in het grote Oss
Meer kennis van zaken bij de raadsleden is wenselijk om tot goede discussie / besluiten te komen
Men doet hun best, gat niet altijd soepel of goed
Men moet er wel gebruik van maken
Meningen worden gehoord
Mensen zijn betrokken en benaderbaar
Merk er niet zoveel van
Middels dorpsraden kunnen mensen meedenken
Moeilijk bereikbaar voor meerdere aanvragen voor gesprek

Niet alle problemen krijgen enige aandacht
Niet altijd consequent
Niet duidelijk. Ik mis de standpunten, de discussie. In het nieuws vertellen ze meestal alleen ‘de uitslag’
Niet iedereen ‘voelt’ zich betrokken
Niet-stemmers hebben geen mening?
Nog te veel macht – geld té belangrijk, de mens zou het belangrijkste zou zijn
Nog wel, maar op het randje
Onjuiste prioriteiten
Op sommige vlakken wel, sommige niet
Open structuren
Oss heeft het redelijk goed op de rit.v.w.b. politiek betrokkenheid burgers
Partijen vertegenwoordigen niet altijd democratisch hun kiezers
Politici doen hun best.
Politici weinig op de hoogte lokale situatie
Politiek makkelijk bereikbaar
Prima geregeld
Raadsleden en wethouders zijn makkelijk bereikbaar en benaderbaar. Als ik iets heb dat voor ‘t algemeen belang belangrijk is, zie ik ook dat ze er iets mee doen.
Redelijk tevreden t.a.v. beleid Oss
Soms legt minderheid voorwaarden op aan de samenleving
Soms te veel eigen belangen
Stemrecht

Strenge en rechtvaardige regels en vooral ook dat er aan gehouden wordt
Te hooghartig
Te onzichtbaar
Te veel macht bij wethouders en zeker bij de burgemeester. De raad is er meer voor de sier.
Te veel partijenstelsel
Te veel zaken naar Oss zelf, kleine kernen komen er bekaaid af
Te weinig contact met de woonwijken
Te weinig dualisme
Teveel opgelegd
Toch nog weinig aandacht voor de dorpen
Veel inspraak burgers
Verkiezingen
Via dorpsraad ect. toegankelijk, laagdrempelig
Voldoende actief
Voldoende gelegenheid
Voldoende inbreng bevolking
Voldoende inspraak maar minder invloed
Voldoende inspraak mogelijkheden
Vooral de vorm van dorpsraad
Wanneer het nodig is kunnen mensen duidelijk aangeven wat ze willen
Weinig lang termijn visie
Weinig te klagen maar weinig interactie
Worden veel zaken aangepakt
Ze doen hun best.
Ze vragen het niet aan de burgers wat ze vinden
Zij staan altijd open voor nieuwe ideeën
Zou ik zo niet kunnen zeggen

Opmerkingen over de rol van de media
Door de lokale media die partijdig zijn
Goede communicatie mogelijk!
Regelmatig aandacht voor onderwerpen en raadpleging burgers in de lokale bladen

Overige opmerkingen

Beter optreden bij calamiteiten
Bezuinigingen in de zorg
Dat wij ons laten kennen in de zwarte piet discussie
Een duidelijke, overzichtelijke bibliotheek
Er is weinig aandacht voor ruiters en menners
Er zijn voldoende aandachtspunten rond wonen en zorg
Fietsen in het centrum werkt niet goed. Je wordt door mensen van alle leeftijden regelmatig zowat omver gereden. Ook door oudere mensen met een elektrische fiets
Het kan veiliger
Het leven is goed
Meer aandacht voor voorzieningen
Meer aandcht voor jeugd en jongeren
Mestfabriek??
Relmatig komt de onkunde en kennis binnen de gemeente naar boven
Toewijzen van woningen
Veel activiteiten voor jeugd; weinig overlast
Veiligheid op straat
Voorzieningen zijn verslechterd
Weinig aandacht aan gehandicapten
Weinig debat over de bibliotheek/theater
Wisenten in Maashorst niet goed, terwijl kleine groep wel wil
WMB is op hol geslagen in de bezuinigingsdrift
WMO slecht en leegstand centrum is te groot
Woningbouw buitengebied
Zorg (2x)

Welk thema zou lokaal meer aandacht moeten krijgen?

Armoede
Armoede en werk en wonen
Armoede, zorg

Centrum

Aankleding centrum
Aantrekkelijkheid centrum
Bibliotheek moet op zijn locatie blijven
Binnenstad oppimpen – Begeleiding hangjongeren
Centrum (3x)
Centrum en de bieb
Centrum kan veel groener met hulp van inwoners
Centrum, winkels slecht
Centrumontwikkeling, meer fleur
Centrumplannen en hoe de inwoners hierin staan, wordt er wel rekening met hun mening gehouden?
Dat er aktie + evenementen komen in Ravenstein
Fietsen centrum
Fietsen in het centrum
Fietsen in het centrum
Fietsgedrag/handhaving
Het centrum van de stad (Heuvel, Walplein, VD)
Leegstand centrum
Leegstand centrum. WMO-beleid
Meepraten overn ‘t gebouw kerk en pastorie Berghem
Nóg meer aandacht voor de invulling van het centrum
Plaats/fucntie van de bibliotheek
Plaatsing van bijv. openbare bibliotheek; zit naar mijn idee op de juiste plek!
Winkelbeleid in de binnenstad
Winkels leeg/Centrum jagen mensen weg


Cultuur

Cultuur (3x)
Jongeren/Cultuur
Kunst
Kunst + cultuur, onderwijs. Beide zijn belangrijke investeringen in de toekomst.
Monumenten
TIR en glasmuseum: huisvesting daarvoor

Democratie

Activiteiten/doelen gemeenteraad en B&W en inspraakmogelijkheden
Adviesraad Sociaal Domein
Alle beleid door beter betrekken van burgers
Centrumplannen en hoe de inwoners hierin staan, wordt er wel rekening met hun mening gehouden?
Hoe krijg je burgers betrokken
Hondenpoep. Professionelere gemeenteraad door krachtiger optreden
Luisteren en reageren!
Luisteren naar de burgers; er wordt te veel voor je gedacht, dat kunnen de mensen zelf wel!
Meepraten overn ‘t gebouw kerk en pastorie Berghem
Opkomst verkiezingen
Stand college vanuit coalitie partners
Visie van de politiek gemeente Oss naast elkaar van de politieke partijen
Vooral naar de mensen zelf luisteren en als er problemen zijn snel oplossen
Waarheid vs. vrijheid van meningsuiting -> filosofisch benaderd
Wat zouden de burgers ervan vinden
Werken aan tevredenheid Osse bevolking!

Economie

Agrarische sector
Lokale economie
Meer inspraak v.w.b. industrieën die zich in Oss willen vestigen

Jeugd
De jeugd
Jeugd (3x)
Jeugd en sport
Jeugdaccomodaties
Jeugdzorg en psychiatrische patienten
Kinderopvang
Kunst + cultuur, onderwijs. Beide zijn belangrijke investeringen in de toekomst.
Meer voor de jeugd
Nieuwbouw school Lith
Onderwijs
Openbare gebouwen / basisschool
Speciaal onderwijs
Spelen in groen
Verkeersveiligheid/ scholieren/ fietspas. Veiligheid/ doorgaande weg Lith. de voetgangers
Yoga voor kinderen in het basisonderwijs

Jongeren

Jongeren/Cultuur
Jongerenbeleid
Jongerenwerkloossheid
Onderdak voor jongeren 13 tot 16 jaar
Reljeugd in Oss e.o.
Veel hard drugs gebruik in Oss

Kleine kernen

Dat er aktie + evenementen komen in Ravenstein
De dorpen
Het leefbaar behoud van de dorpen
Innovatie; vergrijzing in kleinere dorpen
Meer aandacht voor verenigingen buiten de plaats Oss
Natuur, meer winkels in Ravenstein
Onderneming kleine kernen
Stad en platteland
Voorkoming krimp in de kleine kernen
Woningbouw in de kleine kernen

Leefbaarheid
Arbeidsongeschikten
Arbeidsplaatsen, begeleiding ontspoorde jeugd, ouderenopvang
Directe woonomgeving
Elkaar ontmoeten (alle leeftijden)
Kleine projecten
Kracht van de samenleving
Leefbaarheid
Leefbaarheid
Leefbaarheid van Oss, zorgen voor goede diversiteit (in bv. opleidingsniveau, etniciteit etc.)
Leegstand centrum. WMO-beleid
Mensen zonder uitkering die graag willen werken- nuggers
Mogelijkheden vrijwilligerswerk, betaalbare cursussen (v.h. Rigom bijv)
Omkijken naar medemensen
Rechtvaardigheid
Respect
Respect voor anderen, interculturatie
Samen! Werken, Doen,
Speelvoorzieningen, schoonhouden
Thuiszorg WMO
Verbinding oud en jong om te leren van elkaar
Voorzieningen
Voorzieningen voor jong en oud / activiteiten
Welbevinden binnen Oss
Welzijn

Milieu
Centrum kan veel groener met hulp van inwoners
Diverse, maar bijv. mestverwerkende fabriek
Diverse, maar bijv. mestverwerkende fabriek
DUURZAAMHEID
Financiën helderder en aandacht voor duurzaamheid
Groen in de wijken
Groenonderhoud
Klimaatverandering en biodiversiteit
Mestfabriek + bibliotheek
Milieu (3x)
Milieu/ A50
Natuur
Natuur en gezondheid
Natuur, meer winkels in Ravenstein
ruiterpaden, wandelpaden
Schoon milieu (mestfabriek)

Ouderen

Gehandicaptenzorg/ouderenzorg Meer evenementen
Huisvesting ouderen
Ik ben oud, dus ouderenzorg kan altijd beter.
langer thuis wonen, mobiliteit ouderen
Leeftijdsdiscriminatie oudere werklozen
Ouderen en parkeerbeleid
Ouderenzorg (4x)
Ouderenzorg, bibliotheek Berghem groter
ouderenzorg, onderwijs
Ouderenzorg/Thuiszorg
Vergrijzing, wat doen we daar aan?
vluchtelingen opvang/ woning toewijzing. Ouderenzorg/ gezondheid

Sport
Jeugd en sport
Meer sportgelegenheid
Sport (3x)
sport en recreatie
Sportgelegenheid voor de jeugd
voetbalvereniging zou bij Ravenstein moeten blijven i.p.v. naar een dorp te verhuizen

Veiligheid

Fietsen centrum
Fietsen in het centrum
Fietsen in het centrum
Fietsgedrag/handhaving
Parkeerproblemen in de wijk
Veiligheid (5x)
Veiligheid rondom basisschool de Bogaard Ravenstein, verkeersveiligheid
Veiligheid van de gewone mens
Verkeer
Verkeersafwikkeling
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid/ scholieren/ fietspas. Veiligheid/ doorgaande weg Lith. de voetgangers

Vervoer

Vervoer Bussen
Wegen, fietspaden, ophalen afval, parkeren. Alles waar je als buurt direct mee te maken hebt. + Bestemmingsplannen

Vluchtelingen

Asielzoekers
Begeleiden en samenleving (met) vluchtelingen
Buitenlanders/immigranten en het onderwijs
De huidige situatie (vluchtelingen kan béter)
Minder vluchtelingen geen woning
Vluchtelingen opvang/ woning toewijzing. Ouderenzorg/ gezondheid
Werkgelegenheid bevorderen, vluchtelingenproblematiek

Werk

Werkgelegenheid (2)
Werkgelegenheid bevorderen, vluchtelingenproblematiek

Wonen

Armoede en werk en wonen
Betaalbaar wonen voor jongeren in Ravenstein
Directe woonomgeving
Groen wonen
Huisvesting voor jong volwassenen in Ravenstein
Sociale woningen
Wonen en zorg
Woningproblematiek

Zorg
Armoede, zorg
Gehandicapten + ouderen
Gehandicaptenzorg/ouderenzorg Meer evenementen
Gezondheid & veiligheid
Meer geld naar zorg
Psychiatrische patiënten
Thuiszorg + voorzieningen minder valide inwoners
Thuiszorg WMO
Zorg (9)
Zorg (thuiszorg)
Zorg en onderwijs
Zorg en welzijn
Zorg in alle opzichten
Zorg ouderen/mantelzorg
Zorg Veiligheid Verpaupering stad
Zorg voor ouderen op de dorpen
Zorg voor zieken en ouderen
Zorg voor zieken en ouderen. bijv. bij dementie
Zorg voor zieken, ouderen en gehandicapten
Zorg!!
Zorg, m.n. thuiszorg
Zorg, ouderen
Zorrig

Overige gemeentes?
Bernheze – Landerd – Uden – Veghel – Elders

Citaat 413 (zondag 4 december 2016)
Homepage Citaten 2016

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: