Categorieën
Citaten Maatschappij Politiek

Uden

Je kunt je afvragen of raadsleden weten wat er echt speelt en namens het merendeel van de bevolking spreken

In november 2016 konden leden en niet leden van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) in het kader van Nederland Leest een stembiljet over het functioneren van de lokale democratie invullen.

Dit stembiljet is in november door ruim dertienhonderd mensen ingevuld, waarvan er 224 in de gemeente Uden wonen.

Het stembiljet bevatte vijf gesloten én twee open vragen. 

Hieronder wordt ingezoomd op de cijfers van Uden. Ook worden alle gemaakte opmerkingen voor u op een rij gezet. Zonder commentaar.

Deelnemers
Het stembiljet is door 1.319 mensen ingevuld. Daarvan kwamen er 224 uit de gemeente Uden. Dat is eventien procent (17%).

Verdeling man-vrouw: 57-163. Procentueel: 26-74%.
Voor de hele NOBB is de verdeling man-vrouw: 294-1.019 (22-78%)

Het gros van de deelnemers is ouder dan 46 jaar: 197 van de 224 (d.i. 88%).

Tevredenheid over ‘de democratie’
Ruim een kwart van de Udenaren vindt dat ‘de democratie’ goed functioneert (92 = 21%), Ruim zestig procent is tevreden (212 = 66%). Een op de tien deelnemers is ontevreden (33 = 13%). Voor de hele NOBB was de uitslag als volgt: goed (294 = 22%), voldoende (853 = 65%) en onvoldoende (166 = 13%).

Twee open vragen
Op het stembiljet konden deelnemers op twee plekken een opmerking maken. Dat is door een op de twee ‘stemmers’ gedaan.

Bij de eerste vraag konden deelnemers opmerkingen kwijt over het functioneren van de lokale democratie. De meeste opmerkingen gingen daar ook over; incidenteel werden er ook andere zaken aangesneden.

Bij de tweede (open) vraag konden deelnemers aangeven welk thema lokaal meer aandacht zou moeten krijgen. Die opmerkingen zijn voor het gemak ondergebracht bij een zestiental (grote) thema’s. Sommige thema’s liggen (deels) in elkaars verlengde.

Opmerkingen over de democratie
Ambtenaren maken de dienst uit
Ben te weinig op de hoogte om een antwoord te kunnen geven.
Burgers worden goed op de hoogte gehouden. Inspraak en rekening houden met wensen. Kan nog altijd beter
Dagelijks bestuur heet té veel macht!
Dat denk ik door gekozen gemeenteraad
De Udenaren hebben inspraak
De verschillende partijen weten nog niet hoe ze met de civil society om moeten gaan.
Eerlijk gezegd heb ik er niet zo’n zicht op
Er gebeuren zaken op niet de mooiste wijze binnen het gemeentebestuur
Er is geen sprake van communicatie tussen bestuurders en bestuurden. Er zou eel meer aandacht besteed moeten worden aan de vraag “wat denken de burgers over een bepaald thema”. Nu wordt er beslist zonder feed back met de inwoners. Vaak leidt dit tot onbegrip en gebrek aan draagvlak. Het gaat hierbij voornamelijk over grotere thema’s.
Er is genoeg inspraak
Er is overleg en inspraak

Er is voldoende aandacht voor initiatieven/meningen van inwoners
Er kan niet met iedereen rekening worden gehouden
Er valt altijd genoeg te doen
Er wordt teveel op korte termijn gedacht. Geen echt beleid!
Geen noemenswaardige ‘belangrijke’ zaken
Geen urgente klachten
Gekonkel met de verkiezingen. Grootste partij mag niet meedoen
Graag nog meer rekening houden met andere partijen
Het kan altijd beter dus; voldoende
Het kan beter. Er wordt slecht naar de burger geluisterd
Het lijkt alsof de politiek een eigen koers vaart. De politiek is zijn wortels kwijt in de samenleving.
Het vragen van de mening van de burger is nog geen burgerparticipatie
Ik ben tevreden
Ik ben totaal niet op de hoogte
Je hebt vaak ‘t idee dat je geen invloed hebt
Je kunt je afvragen of raadsleden weten wat er echt speelt en namens het merendeel van de bevolking spreken
JongUden/Gewoon Uden/Leefbaar Uden/Wie snapt dat nou?
Kan altijd beter
Kijk naar Oss, bedrijven gaan al jaren weg door de lokale democratie
Krijg de indruk dat “geld” macht geeft/is, bv. bouw V&D-Markant
Luistert niet naar bevolking

Mogelijkheid om te stemmen op partij naar keuze
Niets aan te merken
Onverantwoord omgaan met gemeenschapsgelden, bijv. de rotondes en HOV-lijn
Pro forma ok, inhoudelijk niet sterk
Projecten worden er (ongewild) doorgeduwd
Sommige taken worden te gemaakelijk naar vrijwilligers organisaties geschoven
SP meeste stemmen na verkiezing. Coalitie regeerd
SP is dikwijls de grootste fractie in de gemeenteraad in Uden, maar zit niet in de leiding van de gemeente

Teveel overheid & teveel verspilling van gemeenschapsgeld
“Toelichting: – Afstand bestuur-burger lijkt afgelopen jaren bewust vergroot. Technocratisch ipv democratisch. Huidige besluitvormingsproces op gemeentelijk beleidsniveau schept afstand bestuur-burger. Beperkte groep burgers voelt zich betrokken / heeft interesse. Het zal wel gevoel. Prestatie en ik – maatschappij leidt tot minder betrokkenheid en meer wijzen naar anderen ipv eigen rol en verantwoordelijkheid kiezen. Zie bv opkomst verkiezingen. – Van 20 wijkraden naar 7 platforms. Mensen komen steeds verder van het bestuur te staan. Ook naar één Raad Sociaal domein ipv WMO raad; gemeente denkt aan opschaling door 4 à 5 organisaties hier samen te brengen als adviesraad. – Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Zorgtaken worden afgestoten (bezuinigingen) in de richting van de burger. Denkfout om er van uit gaan dat dit kan. Zorg in uitvoering: mantelzorg door buurtbewoners van incidenteel naar structureel gaat zo maar niet. (professionele) ondersteuning is nodig als de zelfredzaamheid van iemand afneemt. Mantelzorger wil betrokkenheid en waardering van gemeente voelen. – Hoe onderhoud en waardeer je netwerk, democratie, betrokkenheid, participatie? Hoe zet je een democratisch proces op?”

Vaak heb ik het idee dat alles al rond is voordat de burger inspraak krijgt bv afsluiten Slabroekseweg was al duidelijk dat dat zou gebeuren (ik ben geen bewoner van Slabroek)
Veel gebeurt gewoon. Ik ben zelf ook niet zo actief
Volgens mij wordt in de gemeente met alles en iedereen goed rekening gehouden
Wat heb ik te zeggen?
Weinig daadkracht

Opmerkingen over de rol van de media

Je hebt bijna een halve dagtaak aan om al relevante informatie te zoeken, wijs te worden uit de (onduidelijke) procedures, te weinig feedback en verantwoording naar de burger toe
Via kabelkrant en huis-aan huisbladen
Via kranten
wat ik in de kranten lees

Overige opmerkingen

De zorg baart mij zorgen
Gezien als een soort gemiddelde
Onder andere kinderboerderij
Onvoldoende rekening gehouden met vergrijzing
We hebben een fijn plek voor de bibliotheek, wel mis ik daar de stille leesplek

Welk thema zou lokaal meer aandacht moeten krijgen?

Armoede
Armoede
Armoede in Uden

Centrum

Activiteiten voor de jeugd + het ruimen van oude markante panden
Parkeren (gratis)
Winkelcentrum
Winkelcentrum!
Winkels, parkeerplaatsen, markt autovrij, Verbinders Gemeente Uden, vrijwilligers

Cultuur

Cultuur (4x)
Cultuur Maashorstgemeente
Kunst en creativiteit
Kunst en muziek
Kunst en muziek
Muziek cultuur
Verkeer – educatie – cultuur
Wandelroute lokale geschiedenis

Democratie

Bepaalde wethouders
Burgerinspraak (in een eerder stadium en beter georganiseerd)
Communicatie en overleg met de burgers
Cultuur Maashorstgemeente
Dat er nu geen democratie is
Geld verspillen door foute beslissingen
Hoe bottom up, top down and middle out te combineren
Iedereen moet zijn eigen “chet up” doen

Imago gemeente vol tegenstelling tussen theorie en praktijk (recent voorbeeld invulling Foodcourt t.a.v. Fairtrade gemeente zijn)
Inspraak
Inspraak van de burger en ‘t luisteren naar betreffenden.
“Kloof verkleinen door nieuwe democratie Mogelijke oplossingsrichtingen: – Bestuur op hoofdlijnen en ontwikkel beleid en uitvoering op niveau van burgers met een participerende gemeenteraad die de belangen van de burgers actief en zichtbaar bewaakt en mede behartigt in het voorbereidingsproces door het college. – Zichtbaarheid van de gemeenteraad vergroten: o Toezicht op en betrokkenheid bij uitvoering door B&W o Toezicht op en betrokkenheid bij democratische besluitvormingsprocessen o Burger ondersteunen in de bestuurlijk gewenste zelfredzaamheid van de burger”
Meer luisteren naar de normale burger
Ook de media moet weer een keer aan het werk, niet elkaar napraten, maar zelf gaan onderzoeken wat er werkelijk speelt onder de bevolking. Ik mis in krant en politiek diepgang. Zelfreflexie!!!!!!!
Opschaling en dus de toekomst van de gemeente in breedste zin van het woord
Participatie door gemeente ambtenaren
Toegankelijkheid gemeentehuis. 1 ochtend vrij inlopen bv.
Transparantie van besluiten. Besluiten worden nu alleen digitaal kenbaar gemaakt en verdwijen daarmee voor een groot uit het zicht van velen
Verkeer; terug kijken naar beleid. 5 jr geleden en u. Zie: Rotonde Ben van Dijk
Vrijheid van mening, kleur en ras
Vrijheid voor meer burgerparticipatie

Economie
Infrastructuur (2x)

Jeugd

Activiteiten voor de jeugd + het ruimen van oude markante panden
Activiteiten voor kinderen/alleenstaanden moeders voordelen
Educatie en cultuur, zorg, gastvrijheid vluchtelingen
Onderwijs
Onderwijs

Kleine kernen

Buitengebied Uden
Leefbaarheid kleine kernen
Sociale woningbouw in de kleine kernen
Veiligheid rondom school Volkel i.v.m. vrachtverkeer en geparkeerde auto’s
Wonen in kleine kern

Leefbaarheid

Activiteiten voor kinderen/alleenstaanden moeders voordelen
Belang burgers
Bereikbaarheid dorpen/steden
Compassie
De anders talige inwoners van Uden
Duurzame samenleving. Waar/wat doe de gemeente om energie Uden te “helpen”.
Gekend zijn, elkaar zien
integratie (2x)
Islamisme
Kijken naar wat nodig is voor de meeste mensen. Praktisch.
Kinderboerderij en voorzieningen
Lokaal entertainment
M.F.R. De Schakel is te duur voor vereniging
Openbare ruimte_ dat niet alles wordt volgebouwd

Rode school renovatie ipv geldverslindende nieuwbouw/sloop in het algemeen
Saamhorigheid onder de mensen
Samen zijn van de ouderen en de jeugd
Sociale aandacht
Verkeersveiligheid. Bij verkeersproblemen is er geen luisterend oor. WNO – veel klachten!
Voorzieningen zoals de kinderboerderij
Winkels, parkeerplaatsen, markt autovrij, Verbinders Gemeente Uden, vrijwilligers
Zelfveratnwoordelijkheid

Milieu

Balans in duurzaamheid en economie.
De Natuur! Biologische producten!
Duurzame samenleving. Waar/wat doe de gemeente om energie Uden te “helpen”.
Groen + duurzaamheid
Groenvoorzieningen met name bomen
Natuur, landelijk wonen
Natuur/milieu/duurzaamheid

Ouderen

Ouden van dagen
Ouderen en alles wat ermee te maken heeft
Ouderen zorg
Ouderenzorg
Ouderenzorg
Ouderenzorg/WMO
Seniorenbeleid
Verkeersmaatregelen en parkeervoorzieningen. Zorg voor ouderen
Wonen op latere leeftijd
Wonen op latere leeftijd

Sport

Sport kinderen

Veiligheid
Fietsers
Fietsveiligheid
Gehandicapten beter door het verkeer loodsen in Uden
Veiligheid
Veiligheid rondom school Volkel i.v.m. vrachtverkeer en geparkeerde auto’s
Veiligheid voor fietsers en voetgangers
Verkeer – educatie – cultuur
Verkeer- vooral fietsverkeer
Verkeersdrempels overbodig
Verkeersmaatregelen en parkeervoorzieningen. Zorg voor ouderen
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid voor fietsers
Verkeersveiligheid. Bij verkeersproblemen is er geen luisterend oor. WNO – veel klachten!


Vervoer

Openbaar vervoer

Vluchtelingen

Educatie en cultuur, zorg, gastvrijheid vluchtelingen
Vluchtelingen

Wonen

Natuur, landelijk wonen
Wonen in kleine kern
Zorg, wonen

Zorg

De zorg
Keukentafel gesprej
Zorg (3)
Zorg voor jeugd en ouderen
Zorg voor onze ouderen!
Zorg voor veiligheid en schone omgeving
Zorg, wonen
Zorg/ouderen!
Zorgstelsel/zorg in regio

Overige gemeentes?
Bernheze – Landerd – Oss – Veghel – Elders

Citaat 414 (zondag 4 december 2016)
Homepage Citaten 2016

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: