Categorieën
Citaten Maatschappij Next

Veghel

Infrastructuur Rembrandtlaan. Leefbaarheid!!! Er wonen mensen!!!

In november 2016 konden leden en niet leden van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) in het kader van Nederland Leest een stembiljet over het functioneren van de lokale democratie invullen.

Dit stembiljet is in november door ruim dertienhonderd mensen ingevuld. Ruim driehonderd Veghelnaren hebben meegedaan. Veghel maakt vanaf 1 januari 2017 deel uit van de gemeente Meijerijstad. Voor alle duidelijkheid: burgers uit Schijndel en Sint Oedenrode hebben waarschijnlijk amper of niet ‘meegestemd’. 

Het stembiljet bevatte vijf gesloten én twee open vragen. 

Hieronder wordt ingezoomd op de cijfers van Veghel. Ook worden alle gemaakte opmerkingen voor u op een rij gezet. Zonder commentaar.

Deelnemers
Het stembiljet is door 1.319 mensen ingevuld. Daarvan kwamen er 337 uit de gemeente Veghel. Dat is ruim een kwart van alle deelnemers (25,5%).

Verdeling man-vrouw: 84-253. Procentueel: 25-75%.
Voor de hele NOBB is de verdeling man-vrouw: 294-1.019 (22-78%)

Het gros van de deelnemers is ouder dan 46 jaar: 294 van de 337 (d.i. 87%).

Tevredenheid over ‘de democratie’
Ruim een kwart van de Veghelnaren vindt dat ‘de democratie’ goed functioneert (92 = 27%), Ruim zestig procent is tevreden (212 = 63%). Een op de tien deelnemers is ontevreden (33 = 10%). Voor de hele NOBB was de uitslag als volgt: goed (294 = 22%), voldoende (853 = 65%) en onvoldoende (166 = 13%).

Twee open vragen
Op het stembiljet konden deelnemers op twee plekken een opmerking maken. Dat is door een op de twee ‘stemmers’ gedaan.

Bij de eerste vraag konden deelnemers opmerkingen kwijt over het functioneren van de lokale democratie. De meeste opmerkingen gingen daar ook over; incidenteel werden er ook andere zaken aangesneden.

Bij de tweede (open) vraag konden deelnemers aangeven welk thema lokaal meer aandacht zou moeten krijgen. Die opmerkingen zijn voor het gemak ondergebracht bij een zestiental (grote) thema’s. Sommige thema’s liggen (deels) in elkaars verlengde.

Opmerkingen over de democratie
1x per 4 jr. gemeenteraadsverkiezingen Openbare vergaderingen bijwonen.
Aandacht voor iedereen.
Ben altijd heel tevreden geweest.
Ben niet voldoende op de hoogte.
Beslissingen waar veel mensen tegen zijn, vinden toch doorgang.
Binnenkort verkiezingen, echter weinig tot niets gezien m.b. programma’s van partijen.
Burgers meer laten meebeslissen.
Burgers redelijk actief en betrokken.
Burgers zouden soms meer inspraak mogen krijgen.
Daar heb ik geen aandacht voor.
Democratisering v/d democratie = onnodig.
Enkelen maken de dienst uit.
Er wordt geluisterd en desnoods actie ondernomen.
Er wordt niet echt geluisterd naar burgers.
Er wordt niet geluisterd naar de mensen.
Geen klachten.
Geen problemen.

Geld wordt veelal uitgegeven in Veghel zelf, de dorpen hangen er maar bij.
Goed bereikbaar.
Goed overleg, bekwame bestuurders.
Goede dorpsraad/benaderbare burgemeester.
Goede ideeën uit dorpsraden/werkgroepen komen onvoldoende door.
Heb er weinig mee te maken maar geen problemen.
Heel goed.
Hier hebben we het niet slecht.
Hoe groter de kring hoe meer onduidelijkheid er gaat heersen te lange eindjes.
Ideeën worden soms overgenomen.
Iedere stem. Ieder mens telt.
Ik denk dat er in verkiezingsstrijd teveel wordt beloofd wat ze niet kunnen waarmaken.
Ik denk dat veel mensen onwetend zijn (of ‘t nut van stemmen niet meer inzien) om te kunnen stemmen.
Ik denk dat, ik ben niet zo goed op de hoogte.
Ik heb eigenlijk nog geen idee wat de punten van de partijen zijn. Daar zal ik zelf actief naar op zoek moeten.
Ik heb geen problemen.
Ik hoor weinig klachten.

In hoeverre wordt er iets gedaan met de ideeën vd bewoners.
Indien nodig kan ik bij mijn partij terecht.
Invloed burgers is goed georganiseerd!
Is goed van alles op de hoogte.
Is het niveau van de bestuurders voldoende.
Kan altijd beter!
Kan beter.
Kan beter (luister naar het “volk”).
Kan beter maar we zien wel.
Korte lijnen met bestuur-burger.
Lange wachttijden als je een vraag hebt.
M.i. staat eigen belang partij voorop.
Matig.
Meer tot stand brengen.
Meestal prima maar rondom ‘t ziekenhuis bijv. erg slecht.
Mensen met geld/macht krijgen meer voor elkaar.
Mensen worden niet gehoord.
Mensen zonder enige kennis kiezen alleen korte termijn en eigen belang.
Mogelijkheid genoeg voor inspraak.
Niet het idee dat wij burgers invloed hebben (gehad) op verkoop grond de Leest (Rembrandtlaan).
Niet zo bekend.
Ook al ziet men niet alles, veel zaken worden soepel opgelost.

Over één week verkiezingen. 10 dagen er vóór was er niemand die iets wist.
Persoonlijk geen problemen ermee gehad.
Politiek luistert alleen naar industrie niet naar inwoners!!!
Prima.

Regering en gemeenten werken langs mekaar heen.
Sommige initiatieven bereiken onvoldoende de burger of de raad .
Soms teveel bij burgers neergelegd wordt onder het mom ‘Je mag meepraten’.
Tevreden met ambtenarenapp.
Toch altijd compromissen sluiten.
Vaak korte termijn populistisch in plaats van wat willen wij.
Vaste stemmen . Ik zie het belang!
Veel zaken gaan langs inwoners heen.
Veel zaken zijn zo complex dat de meesten nauwelijks voldoende zijn geïnformeerd.
Voldoende afvaardiging.
Voldoende woord en wederwoord.
Volg het slechts globaal. Lijkt mij over het algemeen redelijk te gaan.
Volk is niet betrokken.
Vooral jongeren worden te weinig om mening gevraagd.
Weinig actief, bv. meestemmen, meebeslissen.
Wel stemmen en daar je bek houden.
Wordt weinig of niets gedaan aan klachten (politie of gemeente).
Zeer weinig inspraak v/d burgerij.
Zou beter kunnen.

Opmerkingen over de rol van de media
Ik krijg er niet veel van mee.
Ik lees er over in de krant, maar ik zou niet weten hoe ik mee kan praten.
Niet altijd voldoende en op tijd informatie over div. onderwerpen
Voldoende info
Voldoende spreiding politieke info.
Wat ik zo lees i.d. plaatselijke kranten

Overige opmerkingen

Bij opstarten van mijn bedrijf veel steun vanuit de gemeente
Ik woon hier nog maar kort
Kon het niet zo goed bij
Slecht gezorgd voor ouderen in de zorg, hebben wel Nederland opgebouwd!
Slechte zorg – Hulp arme mensen in Nederland
We hebben het goed voor elkaar in NL


Welk thema zou lokaal meer aandacht moeten krijgen?

Armoede
De zorg. Veel mensen moeten naar de voedselbank
Huurwoningen
Ouderen, arme mensen
Sociale woningbouw
Zorg en armoede

Centrum
Braak liggend terrein’. Invloed gemeente en verhuur panden centrum. Steunen initiatieven burgers om hier iets mee te doen.
Centrum (2x)
Centrum aantrekkelijker maken
Centrum versus Noordkade
De leegloop van het centrum, m.n. de winkels
Leefbaarheid centrum
Leegstand in o.a. Sluisstraat Veghel. Uitleggen aan de mensen hoe het kan dat projectontwikkelaars zoveel macht hebben.
leegstand winkels
Middenstand/winkeliers aantrekken v. nieuwe winkels + klanten
Opknappen v.h. centrum
Treinstation in Veghel
Winkel Vertier
Winkelaanbod/Centrum
Winkelbeleid/Veel leegstand
Winkelcentrum beter maken
Winkels in het centrum


Cultuur

Cultuur (2x)
De bibliotheek
Kunst en cultuur (2x)

Democratie
Burgers meer en beter informeren
Communicatie van overheid naar burgers
Eerlijkheid en geen vriendjespolitiek
Inspraak
Inspraak burgers. Ruimtelijke ordening.
Llagere belastingen
Leegstand in o.a. Sluisstraat Veghel. Uitleggen aan de mensen hoe het kan dat projectontwikkelaars zoveel macht hebben.
Luisteren naar bevolking
Meer burgerparticipatie
Stem van burger
Veel meer info in het algemeen!
Volksvertegenwoordiging
Wat willen de inwoners/Meer in gesprek met inwoners
Wellicht burgemeester kiezen?

Economie
Infrastructuur
Infrastructuur Rembrandtlaan. Leefbaarheid!!! Er wonen mensen!!!
Prijzen omlaag bouwgrond
Sociale voorzieningen

Jeugd
Criminaliteit bij jeugd
Jeugdzorg, ouderenzorg
Lange termijn planning Zorg/Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs in relatie tot gezondheid voor kinderen. Duurzaamheid, cradle to cradle
Thema gelijke kansen voor kinderen
Veiligheid kinderen

Jongeren
Jongeren, lezen, leren, bewegen, beroepsgericht leren
Jongeren, ouderen, activiteiten, zorg
Ontmoetingsplek voor jongeren
Ontmoetingsplek voor jongeren
Woonruimte v. jongeren. Ruimte v. “hangjongeren”.

Kleine kernen
Buitengebieden/natuur
De rondweg moet er komen
Ouderen + dorpjes
Toekomst van het dorp.
Veiligheid. Straten in Erp

Leefbaarheid
Aanpassing invalide
Alle thema’s zouden via de stadskrant meer aandacht moeten krijgen.
Alleenstaanden activiteiten
Dementie vriendelijke gemeente
Discriminatie
Huidige voorzieningen handhaven
Infrastructuur Rembrandtlaan. Leefbaarheid!!! Er wonen mensen!!!
Kinderspeeltuintjes (détant)
Leefbaarheid centrum
Leefbaarheid, meer groen
Lokale landschapsontwikkelingen
Luchtvervuiling en milieu
Multiculturele diversiteit vanuit positief perspectief
Ontmoetingsplek voor jongeren
Parkeergelegenheid in de wijk Bunders
Samen werken, samen zorgen
Sociaal domein
Sociale huurwoningen
Straaljagers boven Veghel (lawaai bij het avondvliegen)
Veghel positiever promoten
Verbinden en begrip voor andere culturen.
Verkeer / Leegstand
Verplicht opruimen van hondenpoep overal!
Vertrouwen/samenwerking
Wat willen de inwoners/Meer in gesprek met inwoners
Winkel Vertier

Milieu
Buitengebieden/natuur
Duurzaamheid
Groen
Groen (bomen)
Groen onderhoud + bestrating
Groen onderhoud in de wijken!!
Groenonderhoud
Groenonderhoud en voorziening
Groenvoorziening wijken
Groenvoorzieningen
Groenvoorzieningen!
Leefbaarheid, meer groen
Lokale landschapsontwikkelingen
Luchtvervuiling en milieu
Meer aandacht voor natuur o.a. aanleg van wandelpaden in de Aabroeken te Veghel
Meer bomen
Meer groen. Geen huizen op plekken die nu groen zijn. Jammer
Milieu (2x)
Milieu Duurzaamheid
Milieu heeft m.i. nog te weinig aandacht
Milieu, sociale woningbouw
Natuur
Natuur & milieu
Veiligheid en groen (milieu)
Zorg – Onderwijs – Milieu (onderhoud groen) – Straf op vervuilen
Zorg wonen gezondheid <-> vervuiling van de lucht in Veghel!

Ouderen
Aanpassing woning / Activiteiten ouderen
Hulp aan ouderen
Jeugdzorg, ouderenzorg
Ouderen
Ouderen + dorpjes
Ouderen en gehandicapten
Ouderen, arme mensen
Ouderen, bv.
Ouderenzorg (3x)
Rugzakjeszorg
Vluchtelingen, veiligheid, racisme, ouderen
Wonen van ouderen
Wonen van ouderen
Zorg voor ouderen

Sport
Sport (3x)
Veiligheid
Huisvesting en verkeer
Snelheid waar 30 gereden mag worden.

Veiligheid
Veiligheid
Veiligheid en groen (milieu)
Veiligheid kinderen
Veiligheid. Straten in Erp
Verkeer / Leegstand
Verkeer. Integratie Rembrandtlaan in verkeersfaciliteiten
Verkeersveiligheid fietsvriendelijkheid wegdek routes
Verkeersveriligheid

Vervoer
Treinstation in Veghel

Vluchtelingen
Vluchtelingen, veiligheid, racisme, ouderen
Zorg – vreemdelingenbeleid in Meijerijstad

Wonen
Huurwoningen
Sociale huurwoningen
Woningbouw (starters)
Woonruimte v. jongeren. Ruimte v. “hangjongeren”.

Zorg
De zorg
De zorg. Veel mensen moeten naar de voedselbank
Jongeren, ouderen, activiteiten, zorg
Lange termijn planning Zorg/Onderwijs
Mantelzorg/verpleeghuiszorg
Verzorging
VGZ (volksgezondheid)
Zorg (4x)
Zorg – Onderwijs – Milieu (onderhoud groen) – Straf op vervuilen
Zorg – vreemdelingenbeleid in Meijerijstad
Zorg en armoede
Zorg voor ouderen
Zorg wonen gezondheid <-> vervuiling van de lucht in Veghel!
Zorg!

Overige gemeentes?
Bernheze – Landerd – Oss – Uden – Elders

Citaat 415 (zondag 4 december 2016)
Homepage Citaten 2016

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: